15, మే 2021, శనివారం

క్రీస్తు మోక్షారోహణ మహోత్సవము

       క్రీస్తు మోక్షారోహణ మహోత్సవము

 అ. పో 1: 1-11

 ఎఫెసీ 1: 17-23

 మార్కు 16: 15-26

క్రీస్తు నాధుని యందు ప్రియ సహోదరీసహోదరులారా, ఈ రోజు మనము క్రీస్తు మోక్షరోహణ పండుగ జరుపుకుంటున్నాము. ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన పండుగ. క్రైస్తవ జీవితాలకు ఇది మరో మహోన్నతమైన మలుపును దిద్దే పండుగ. ఈ పండుగ మనలను దేవునికి సాక్షులుగా ఉండ ఆహ్వానిస్తుంది.

క్రీస్తు ప్రభువు మరణించిన పిదప, నలువది దినముల పాటు తాను స్వయముగా పలుమారులు శిష్యులకు కనిపించుచు, తాను సజీవుడని వారి సందేహములు తొలగునట్లుగా ఋజువు పరచు కొనెను. వారికి కనబడటమే కాక దేవుని రాజ్యము గూర్చి వారికి బోధించెను. ఈ మాటలు పలికిన పిమ్మట వారు చూచుచుండగా అయన పరలోకమునకు కొనిపోబడెను. అప్పుడు వారి కన్నులకు కనబడకుండా ఒక మేఘము ఆయనను కమ్మివేసెను (అ. పో 1: 3-9). క్రీస్తు ఉత్తానుడైన పిదప నలువది దినములకు ఈ మోక్షరోహణము అపొస్తలుల ఎదుట జరిగింది. అప్పటి నుండి శిష్యులు ఈ గొప్ప రహస్యాన్ని విశ్వసించి ప్రకటించడము ప్రారంభించారు. 


 దైవ సహాయముతో


పవిత్రాత్మ మీపై దిగివచ్చినప్పుడు
, మీరు శక్తిని పొందుతారు. మీరు నా సాక్షులుగా రాజిల్లుతారు. ఈ మాటలు ప్రభువు తన  తండ్రితో పరలోక మహిమలో ప్రవేశించే ముందు పలికిన చివరి
మాటలు.  ఈ మాటలు ఆయన రక్ష సాధన కర్తవ్యాన్ని, ఆయన రక్షణ కార్యానికి సాక్షులుగా నిలవాల్సిన శిష్యుల కర్తవ్య  బాధ్యతను ఎత్తి చూపుతున్నాయి.  వారి కర్తవ్యము, బాధ్యత సువార్తను ప్రకటించడము,  రక్షణ  సువార్తను ఇశ్రాయేలు ప్రజలకే కాక, ప్రపంచములోని అన్ని జాతుల వారికి ప్రకటించడము.  

ఎందుకంటే దేవుని ప్రేమ రక్షణానుగ్రహము ఏ కొందరికో లేక ఏ ఒక్కజాతికో పరిమితమైనది కాదు.  అది ప్రపంచానికంతటికి, అంగీకరించే ప్రతి ఒక్కరికి చెందినది. దేవుని సువార్త అనేది ప్రజలను తమ అపరాధ, పాప బానిసత్వాలనుండి, భారము నుండి విడుదల చేసే దేవుని శక్తి గలది. మనలను స్వస్థపరచి పునరుద్ధరించి పరిపూర్ణులను చేయగల శక్తిమంతమైనది దేవుని వాక్కు. ఆ వాక్కును ప్రకటించడానికి దేవుడు శిష్యులను ఎన్నుకుని వారిలో పవిత్రాత్మను నింపాడు.

 అనునిత్యము ప్రకటించండి

    సువార్త వ్యాప్తి అనేది నిరంతరము కొనసాగించవలసినది. ఎందుకంటే క్రీస్తు ప్రేషిత కార్యము అన్ని కాలాలకు సంభందించినది. అయితే ఈ కర్తవ్య నిర్వహణ బాధ్యత కేవలము అభిషేకము పొందిన కొందరికి మాత్రమే అప్పగింపబడలేదు. క్రీస్తే నిజమైన రక్షకుడని విశ్వసించే అందరికి అప్పగింపబడినది. ఆనాటి క్రైస్తవ సంఘము ఈ ఆజ్ఞను బాగా అర్ధము చేసుకుని, చక్కగా పాటిచింది. కనుకనే సువార్త సందేశము వేగముగా విస్తరించింది. అయితే ఈ నాటి కాలములో సువార్త పరిచర్యలో ఏర్పడిన అధికార కేంద్రీకరణ కారణముగా అది మలుపు తిరిగి కేవలము అభిషిక్తుల ప్రధాన పరిచర్యగా మారిపోయింది.

ఉత్తాన ప్రభువు అప్పగించిన ఈ గొప్ప బాధ్యత, శ్రీ సభలోని విశ్వాసులందరికి  చెందినదన్న నిజాన్ని గ్రహించాల్సిన సమయము వచ్చింది. రెండవ వాటికన్ మహాసభ అందించిన, "గృహస్థ క్రైస్తవుల అపోస్తొలిక" అను అధికార పత్రములో తెల్పిన  విధముగా, సువార్త ప్రకటన అనేది బాప్తిస్మము స్వీకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభువు అప్పగించిన బాధ్యత. క్రైస్తవునిగా జీవించడము అంటేనే ప్రభువుకు సాక్ష్యము పలుకడము. ప్రభువు సువార్తను ప్రకటించడము. పునీత అస్సిసి పూరి ఫ్రాంచీసువారు  చెప్పిన విధముగా మాటలలోనే కాదు, చేతలలోను, జీవిత విధానములో కూడా సువార్తను ప్రకటించవచ్చు.

జీవిత సాక్ష్యము:

సమాజములో ఒక మంచి వ్యక్తిగ పేరు తెచ్చుకున్న ఒక వ్యక్తి, తన వృధాప్యములో తన ముగ్గురు కుమారులను పిలిచి నేను మరణించిన తరువాత మీరు నా పేరును ఎలా నిలబెడతారుఅని అడిగాడు. పెద్ద కొడుకు అందుకు సమాధానము చెబుతూ, మీలో ఉన్న గుణాలను అన్నిటిని వివరిస్తూ ఒక పుస్తకాన్ని ముంద్రించి, అందరికి పంచుతాను. దానిని చదివిన ప్రతి ఒక్కరు మీ గురించి తెలుసుకుంటారు అని అన్నాడు. ఇక రెండవ వాడు తండ్రి గౌరవార్థము నగరము మధ్యలో ఒక విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తానని, అప్పుడు  అందరికి తండ్రి పేరు ప్రతిష్టలు స్థిరముగా తెలుస్తాయని, అప్పుడు తండ్రి పేరు నగరములో చిరస్థాయిగా నిలుస్తున్నాడని అన్నాడు. కానీ చిన్న కుమారుడు మాత్రము అందరు నన్ను మీ కుమారునిగా గుర్తించే విధముగా మీ అడుగుజాడలలో నడుస్తూ  మంచిగా జీవిస్తాను అని అన్నాడు.
పుస్తకాన్ని ప్రచురించడము ద్వారా, విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించడము ద్వారా కుమారులు తమ  తండ్రికి జీవిత సాక్ష్యాన్ని ప్రదర్శించడము లేదు. కానీ ఆయనలా మంచిగా జీవించడము
ద్వారా ఆయన మంచితనము ఎల్లయెడల వ్యాపిస్తుంది. అదే విధముగా క్రీస్తు సువార్తను 
మనము మాటల ద్వారా, పుస్తకాల ద్వారా, మందిరాల ద్వారా కన్నా, మన జీవిత సాక్ష్యము ద్వారా మరింత స్పష్టముగా తెలియజెప్పిన వారలమవుతాము. కాబట్టి దేవుని  వాక్యాన్ని విందాము, పాటిద్దాము, ఆయన సాక్షులుగా జీవిద్దాము.ఆమెన్


Bro. Ratnaraju Abbadasari OCD

9, మే 2021, ఆదివారం

6 వ పాస్కాకాల ఆదివారము

 అ.పో 10: 25-26, 34-35, 44-48, 

1 యోహాను 4:7-10

యోహాను 15: 9-17

ప్రియ స్నేహితులారా, ఈనాటి మూడు దివ్య గ్రంథ పఠనాలు మనకు చాల ముఖ్యమైన అంశాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి. ఆ అంశము ఏమిటంటే, ప్రేమ. ప్రేమ అనే అంశాన్ని నేను చాల ధ్యానించాను. ఎంతో మంది నా స్నేహితులను అడిగి చూసాను. చాల మంది చాల రకాలైన జవాబులు ఇచ్చారు. కానీ, నేను తెలుసుకున్నది ఏమిటంటే "ప్రేమ" అంటే ఇది లేదా అది ఎన్ని కచ్చితంగా ఎవరు చెప్పలేరు. ప్రేమ అనేది దైవ రహస్యము. ఈ ప్రేమ పూర్తిగా రహస్యము కాదు, అదే విధముగా పూర్తిగా వివరించలేము, వర్ణించలేము. ఈ ప్రేమ మన మాటలకు అందనిది. ప్రేమ అనేది అనంతము. కానీ చాలామంది ఈ ప్రేమ అంటే ఏమిటో వివరించడానికి చాల రకాలుగా ప్రయత్నిస్తారు. ప్రేమ రెండు రకాలు అని మనము చెప్పుకోవచ్చు.

1. దైవ ప్రేమ,

2. సహోదర ప్రేమ

ప్రేమించేది ఎందుకు? మనము కలిసి జీవించడానికి. మానవులైన మనము ఒకరికొకరు తోడు నీడగా ఉండటానికి. దేవుడు కూడా మనలను ప్రేమించేది మనము ఆయనతో కలిసి జీవిస్తూ అయన ఆజ్ఞానుసారం జీవించడానికి. కానీ ఆ దేవుని ప్రేమ మనము తెలుసుకోలేకపోతున్నాము. మనము ఎవరినైనా ప్రేమిస్తే వారి యొక్క బాహ్య శారీరక అందాన్ని చూసి లేదా వారు చేసే మంచి పనులు చూసి ప్రేమిస్తాము. లేదా వారి డబ్బును చూసి ప్రేమిస్తాము. కానీ దేవుని ప్రేమ మానవులైన మన ప్రేమ వంటిది కాదు. దేవుని ప్రేమ ఏ షరతులు లేనటువంటిది.

ఈనాడు మొదటి పఠనములో దేవుడు అందరిని సమదృష్టితో చూస్తాడు, అందరిని ఒకేలా ప్రేమిస్తాడు అనే విషయము మనకు అర్థమవుతుంది. క్రీస్తు సేవకులమైన మనము ఎట్టి పక్షపాతము లేకుండా అందరిని సమదృష్టితో చూడాలని అందరిని మనము ఒకేలా ప్రేమించాలని గుర్తుంచుకోవాలి. దేవుడు తన కుమారుని ఈ లోకమునకు పంపినది పాపులమైన మనపై ప్రేమ తెలియజేయడానికి. మనలను ప్రేమించి మన పాపములనుండి రక్షించి అందరిని ఒకే ప్రజగా ఒకే కుటుంబముగా మార్చి అందరము ఒకరినొకరు ప్రేమిస్తూ జీవించాలని తెలియజేసాడు. ఈ నాటి మొదటి పఠనములో పునీత పేతురు గారు ప్రసంగించుచుండగా దేవుని యొక్క ఆత్మ అందరిపై దిగివచ్చెను అని చదువుతున్నాము. అంటే దేవుడు అందరిని సమదృష్టితో చూస్తాడు అని అర్ధము(అ.పో 10: 14). క్రీస్తు ప్రభువు తన శ్రమల, మరణ, పునరుత్తానాల ద్వారా తండ్రి ప్రేమను తన ప్రేమను మనకు తెలియజేసి కుల, మత, వర్గ, ప్రాంతీయ, భాషల వారీగా విడిపోయిన మనలను ఒకే కుటుంబముగా మార్చి, మనలను ప్రేమ కలిగి జీవించాలని ఆజ్ఞాపించారు.

రెండవ పఠనములో మనము తెలుసుకున్నది ఏమిటంటే ప్రేమించువాడు దేవుని బిడ్డ. ఎందుకంటే మన తండ్రి దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి, ప్రేమామయుడు. ఆ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దేవుడు మనలను ఎంతో ప్రేమించి తన ఏకైక కుమారుని ఈ లోకమునకు పంపించారు. ఎందుకంటే మనలను మన పాపముల నుండి రక్షించడానికి( యోహాను 3: 16).  మనము మన జీవితాంతము గుర్తుంచుకోవలసిన విషయము ఏమిటంటే 1 యోహాను 3: 17-18 వ వచనంలో ప్రభువు పలికినట్లుగా ఏ వ్యక్తి అయినను ధనికుడై ఉండి కూడా అవసరములలో ఉన్న తన సోదరుని చూసియు తన హృదయ ద్వారములను మూసివేసినచో దైవ ప్రేమ తనలో ఉండి అని ఎట్లు చెప్పగలడు? కాబట్టి మనము ఆయనను విశ్వసించి ఆయన నేర్పించిన ప్రేమ మార్గములో నడవాలి. ప్రేమ కలిగి జీవించాలి.

సువిశేష పఠనములో మనము గమనించినట్లయితే క్రీస్తు ప్రభువు జీవితము ప్రేమకు ప్రతిబింబము. క్రీస్తు ప్రభువు మనలను ఎన్నుకున్నది అయన ప్రేమకు సాక్షులుగా ఉండడానికి అయన ప్రేమలో జీవించడానికి. క్రైస్తవత్వము మొత్తము రెండు ప్రధాన ఆజ్ఞలపై ఆధారపడియుంది. అవి ఏమిటంటే దైవ ప్రేమ, సోదర ప్రేమ. ఈ ప్రేమ మనకు దైవాజ్ఞ మాత్రమే కాదు. మన యొక్క భాద్యత. క్రీస్తు ప్రభువు మనలను అయన ప్రేమలో నెలకొని ఉండవలెనని ఆహ్వానిస్తున్నారు. మనము అయన ప్రేమలో నెలకొని ఉండాలంటే అయన ఏ విధముగా తండ్రి ఆజ్ఞలను పాటించి తండ్రి ప్రేమలో నెలకొని ఉన్నాడో మనము కూడా క్రీస్తు ప్రభుని ఆజ్ఞలను పాటిస్తూ ఆ క్రీస్తుని ప్రేమలో నెలకొని ఉండగలము. యోహాను 15:17 వ వచనంలో క్రీస్తు ప్రభువు తెలియజేస్తున్నాడు, "మీరు పరస్పరము ప్రేమ కలిగి ఉండవలెనని ఈ విషయములను మీకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాను. అదే విధముగా యోహాను శుభవార్త 15: 12 వ వచనంలో నేను మిమ్ము ప్రేమించునట్లు మీరును ఒకరినొకరు ప్రేమిచుకొనుడు. ఇదియే నా ఆజ్ఞ అని క్రీస్తు ప్రభువు పలుకుచున్నాడు. ఎప్పుడైతే మనము ఇతరులను ఏ భేదాలు, తారతమ్యాలు లేకుండా ప్రేమిస్తామో అప్పుడు మన జీవితములో దేవుడు ఇచ్చే ప్రేమను ఆనందాన్ని సంపూర్ణముగా అనుభవించగలము. అయన ఇచ్చు జీవముతో సంతోషముగా జీవించగలము. (యోహాను 10: 10)

కాబట్టి ఒక్కసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుందాము. దేవుని ప్రేమ పొందిన మనము మానవత్వముతో, ప్రేమ్మతో జీవిస్తున్నాము లేదా! నేడు మనము చూస్తే మానవులు అయిన మనము సృష్టి వస్తువులను ప్రేమిస్తున్నాము. మనుషులను మన యొక్క స్వార్దాలకు ఉపయోగించుకుంటున్నాము. అలా కాకుండా దేవుని ప్రేమిద్దాము, దేవుని పోలికలో ఉన్న తోటి వారిని ప్రేమిద్దాము. ఈ సృష్టిని అందులో ఉన్న వస్తువులను ప్రేమతో కాపాడుకుంటూ మన స్వార్ధము కోసము కాకుండా ప్రేమతో జీవిద్దాము. ఆమెన్

Bro. Suresh Mathew OCD

1, మే 2021, శనివారం

పాస్కా కాల ఐదవ ఆదివారము

 

అపోస్తులుల కార్యములు 9:26-31,

1 యోహాను 3:18-24,

యోహాను 15:1-8

ఐక్యత కలిగి జీవించడం”

నేను మీయందు ఉందును మీరు నా యందు ఉండుడు. ద్రాక్షా వల్లి యందు ఉండని తీగ దానియంతట అది ఫలింపజాలదు. అట్లే మీరును నా యందు ఉండనిచో ఫలింపజాలరు,” యోహాను 15 : 4.”

ఉపోద్ఘాతం:       

క్రీస్తునాధుని యందు ప్రియ క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరులారా! ఈ నాటి దివ్య గ్రంథ పఠనాలు, క్రీస్తుని అంటి పెట్టుకొని, ఐక్యత కలిగి జీవించాలని మనల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాయి. మన క్రైస్తవ జీవితం అంటేనే ఐక్యమైనటువంటి జీవితం. మన దేవుడైన త్రిత్వైక సర్వేశరుడు ఐక్యత కలిగినటువంటి దేవుడు. తండ్రి దేవుడు ఈలోకంలో తన ప్రణాలికను నెరవేర్చుటకు ఏ విధముగా తన కుమారుడి మీద ఆధార పడియున్నాడో అదేవిధంగా కుమారుడు తన తండ్రి కార్యాన్ని నెరవేర్చుటకు తండ్రి మీద అంతే ఆధారి పడియున్నాడు అని ఈ నాటి వాక్యంలో ధ్యానిస్తున్నాము. క్రీస్తు పునరుత్తానము తరువాత గడచిన వారాలు కూడా మనకు నిజమయినటువంటి దేవుడు, తండ్రి, కుమారుడు, ఇద్దరు కూడా ఒక్కరే అని క్రీస్తు పలుకుల ద్వారా ఇంతకుముందు పఠనాలలో ధ్యానించి యున్నాము. గడచిన వారం క్రీస్తు ఒక మంచి కాపరిగాను, మరి ఈనాడు క్రీస్తు ఒక నిజమయినటువంటి ద్రాక్షా వల్లిగాను ధ్యానిస్తున్నాము.

నేను ద్రాక్షావల్లిని మీరు రెమ్మలు:

క్రీస్తు ప్రభు నివసించినటువంటి పాలస్తీనా దేశంలో ద్రాక్షా చెట్లకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. అక్కడ ద్రాక్షా చెట్లు చాలా ఎక్కువగ ఉంటాయి. చాలా మంది ఆ తోటలో పనిచేయుటకు వెళ్తుంటారు. కనుక అక్కడి వారందరికీ ఆ ద్రాక్షావల్లికి {ద్రాక్షా చెట్టుకి}, దాని తీగలకు మధ్య ఉన్న సంబంధం గురించి బాగా తెలుసు. ద్రాక్షావల్లికి ఉన్నటు వంటి తీగలు ఎప్పుడు మంచి ఫలాలన్నిస్తాయి, ఫలించాలంటే ఏమి చెయ్యాలో, ఫలించనటువంటి తీగలను ఏ విధంగా కత్తిరించి పారవేస్తారో, వారికి బాగా తెలుసు. కాబట్టి క్రీస్తు ప్రభు ఈ ఉపమానం ద్వారా తండ్రికి, తనకు తన శిష్యులకు మధ్య అనుబంధం ఏ విధంగా ఉండాలి అని తెలియజేస్తున్నాడు.

తండ్రి దేవునికి, కుమారునికి మరియు మనకు మధ్యగల అనుబంధాన్ని గుర్తిస్తుంది. తండ్రి వ్యవసాయదారుడు లేదా ద్రాక్షా రసం పెంపకందారుడు, యేసు ప్రభు ద్రాక్షా చెట్టు, మనం రెమ్మలం. ఇందులో క్రీస్తు ప్రభు పాత్ర ఏమిటంటే తనయందు ఉన్నటువంటి  రెమ్మలకు జీవాన్ని అందించడం, ఆ ద్రాక్షా తీగలమయిన మనకు జీవం పోయడం. తండ్రి, ద్రాక్షా వల్లి అయిన క్రీస్తుకి శక్తిని ఇవ్వడం మరియు క్రీస్తుని హత్తుకొని ఉన్న రెమ్మలను సరిచేయడం లేదా క్రీస్తు నుండి జీవం పొంది ఫలించు వాటిని అధికంగా ఫలించుటకు వాటిని కత్తిరించి, ఫలించనటువంటి వాటిని తీసిపడేసి కాల్చివేయుట. ఈ ఉపమానం యొక్క ముఖ్య సారాంశం ఏమిటంటే క్రీస్తుని అనుసరించువారు ఫలించాలంటే, వారు క్రీస్తు యందు జీవించాలి. క్రీస్తు లేకుండా మన ఆధ్యాత్మిక జీవితం లో ఏది చేయలేము, ఏది పొందలేము అని క్రీస్తే ఈ నాటి సువిశేషంలో చెబుతున్నాడు. ద్రాక్షా వల్లి యందు ఉండని తీగ దానియంతట అది ఫలింపజాలదు. అట్లే మీరును నా యందు ఉండనిచో ఫలింపజాలరు {యోహాను 15 : 4}.

ఫలభరితమయిన తీగలు:

శిష్యులు క్రీస్తుకి సన్నిహితంగా జీవించడం ద్వారా ఉన్న అనుబంధాన్ని గురించి మరియు ఆ బంధాన్ని అలాగే కొనసాగించాలని ఈ ఉపమానంలో తెలియజేస్తున్నాడు.  తండ్రి కుమారిని మీద, కుమారుడు తండ్రి మీద ఏవిధముగా ఆదారిపడియున్నారో, అదే విధముగా, క్రీస్తు అనుచరులమయిన మనము రక్షణ పొందాలంటే తండ్రితో ఐక్యమవ్వాలంటే నువ్వు, నేను, మనమందరము క్రీస్తులో జీవించాలి, ఆ క్రీస్తుని మన జీవితంలోకి ఆహ్వానించాలి. అప్పుడు ద్రాక్షా వల్లికి ఫలించే తీగలవలె మన జీవితంలో గూడ  క్రీస్తు ఫలాలు పొందుతాము. పునరుత్తానమైనటువంటి క్రీస్తుకి సన్నిహితంగా జీవించిన శిష్యులు ఆధ్యాత్మిక ఫలాలు పొందారు అని మొదటి పఠనములో చదువుతున్నాము. ఆ ఫలాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో ఈ నాటి మొదటి పఠనంలో పునీత పౌలు గారిలో చూస్తున్నాము. పౌలు గారు ఒక పరిసయ్యుడు. క్రైస్తవులను హిసించినటువంటి ఒక మతోన్మాది. అటువంటి వ్యక్తి, పునరుత్తాన క్రీస్తు దర్శనం కలిగిన వెంటనే మంచి ఫలాన్ని ఉత్పత్తి చేసే రెమ్మ వలె మారాడు. క్రీస్తుని తన హృదయంలోకి ఆహ్వానించాడు. ఆ క్షణం నుంచి క్రీస్తులో తన విశ్వాసాన్ని బలపరచుకొని క్రీస్తుని అంటిపెట్టుకుని, క్రీస్తు ఫలాలు పొంది తన జీవితం మొత్తం కూడా క్రీస్తు సువార్తను బోధిస్తూ, క్రీస్తే నిజమయినటువంటి రక్షకుడు అని ఆ క్రీస్తుని అన్యులకి అందిచారు. క్రీస్తు నుంచి ఆధ్యాత్మిక జీవం పొందాడు. అందుకే పౌలు గారు గలతీయులకి రాసిన లేఖ 2  : 4 వచనంలో ఈవిధముగా అంటారు. నేను క్రీస్తుతోకూడ సిలువ వేయబడియున్నాను; ఇక జీవించువాడను నేను కాను, క్రీస్తే నాయందు జీవించుచున్నాడు. నేనిప్పుడు శరీర మందు జీవించుచున్న జీవితము నన్ను ప్రేమించి, నా కొరకు తన్నుతాను అప్పగించుకొనిన దేవుని కుమారునియందలి విశ్వాసమువలన జీవించుచున్నాను. అంత దగ్గరగ క్రీస్తుని హత్తుకొని జీవించాడు. క్రీస్తులో తన జీవితం ప్రారంభించినప్పుడు తనలో క్రీస్తుకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి మలినాలన్నింటిని (పగ, కోపం, ద్వేషం, అసూయ మరియు హింస) లన్నింటిని తండ్రి దేవుడు కత్తిరించి, వినయం, ప్రేమ, దయ, కరుణ, త్యాగం అనే ఫలాలతో నింపాడు. క్రీస్తు ఏ విధంగా మన రక్షణ కొరకు మానవరూపందాల్చి ఒక సేవకునివలె జీవించాడో అదే విధంగా పునీత పౌలు గారు తన సువార్త పరిచర్యలో అన్యులకు మరియు అందరికి అన్నివిధాలుగా తనను తాను మలచుకొన్నాడు, 1 కొరింతి 9 : 19 - 23 వచనాలలో చూస్తున్నాము.  అందుకే ప్రభు సువిశేష పఠనములో స్పష్టంగా చెబుతున్నారు. నేను మీయందు ఉందును మీరు నాయందు ఉండుడు. నేను లేకుండా మీరు ఏమియు చేయజాలరు అని {యోహాను 15 : 4}.  శిష్యులు నమ్మలేదు పౌలు పొందిన మార్పును గూర్చి. వారిని చంపివేయడానికి వచ్చారని భయపడిరి. బర్నబా ద్వారా జరిగిన సంఘటన గూర్చి వారికి ఎరుకపరచబడింది. అప్పుడు వారు శాంతి పొంది పౌలు ని ఆహ్వానించిరి. ఎందుకంటే క్రీస్తు తనతో ఉన్నాడు కాబట్టి.

క్రీస్తుతో ఐక్యమవడం ఎలా?

ప్రార్థన చేయడం ద్వారా,  దేవుని వాక్యాన్ని విశ్వాసంతో ఆలకించి పాటించడం ద్వారా క్రీస్తు మనలను బలపరుస్తాడు. ఉదాహరణకు పునీతులు అనునిత్యం ప్రార్ధిస్తూ, దేవునియందు విధేయత కలిగి, దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించి ఆచరించారు కాబట్టి వారు దేవునితో ఐక్యమైయున్నారు. చాలా మంది చర్చికి వస్తుంటారు, అన్ని కార్యాలలో పాల్గొంటారు గాని క్రైస్తవ జీవితాన్ని పాటించరు, క్రీస్తుయందు జీవించరు, దేవుని వాక్యాన్ని వింటారు కానీ దానికి అనుగుణంగా జీవించరు. అట్టివారిని తండ్రి దేవుడు ఫలించని రెమ్మలవలె కత్తిరించి అగ్నిలో పారవేయును. ఎందుకంటే వారు క్రీస్తు నుంచి జీవం పొందుతున్నారు కానీ ఆ జీవాన్ని వృధా చేస్తున్నారు. వారి వల్ల ఫలించు వారికి ఇబ్బంది అవుతుందని పారవేయును. ఈనాడు ప్రపంచం అంతా కరోనా వైరస్ కి బయపడి జీవిస్తుంది. ఇటువంటి సమయంలో మనం క్రీస్తుయందు దృఢమయిన విశ్వాసం కలిగి క్రీస్తులో జీవించినట్లయితే తప్పకుండా ప్రభువు  మనందరినీ  దీవిస్తాడు, రక్షిస్తాడు. ఎందుకంటే క్రీస్తు మనతో ఉంటె అన్నియు సాధ్యమే అని  రోమా   8:31 లో చూస్తున్నాము.

క్రీస్తు అనుచరులం,  ప్రియ బిడ్డలమయిన మనం నేటి సమాజంలో ఎటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాము అని ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. క్రీస్తుకి అంటి పెట్టుకొని ఫలించే రెమ్మల వలే  ఉన్నామా లేక ఫలితం లేదు అని పారవేయబడినటువంటి రెమ్మల వలె ఉన్నామా అని ధ్యానించాలి. క్రీస్తులో జీవించాలనుకొను వారికి ఏది అడిగిన ఇవ్వబడును అని యేసు ప్రభు ఆహ్వానం పలుకుతున్నారు. రెండవ పఠనంలో పునీత యోహాను గారు అంటున్నారు కేవలం క్రీస్తులో విశ్వాస ముంచి క్రీస్తుతో ఐక్యమై జీవిస్తే తప్ప మనం ఎటువంటి ఆధ్యాత్మిక శక్తిని గాని, ఫలాలు గాని  పొందలేము అని. ఎప్పుడైతే పునీత పౌలు గారి వలె క్రీస్తే సర్వము అని క్రీస్తుని మన జీవితం లోకి ఆహ్వానించి మనం ఆ ప్రభువుని అంటిపెట్టుకొని జీవిస్తామో అప్పుడు దేవుని వరాలు, ఆధ్యాత్మిక ఫలాలు, ప్రేమ, సహనం, దయ, జాలి, త్యాగం కలిగి దేవుని రక్షణ పొందుతాము. కనుక నేను క్రీస్తు అనుచరుడిని, అయన సేవకుడిని అని ఒత్తి మాటలతో చెప్పుకోవడం కాకుండా దేవుని ఆజ్ఞలను, ముఖ్యంగ క్రీస్తు ప్రేమ ద్వారా మన పొరుగువారిని ప్రేమించి, అందరితో ఐక్యమై సహాయ సేవచేస్తూ  మన జీవిత కార్యాల ద్వారా క్రీస్తే నాలో జీవించేది అని అందరికి క్రీస్తుని అందిస్తూ క్రీస్తుని తెలియ చేద్దాం.

ద్రాక్షావల్లికి తీగల వలే క్రీస్తుతో మన అనుబంధాన్ని పెంచుకొని క్రీస్తు బాటలో పయనిద్దాం. అందుకు మన జీవితంలో దేవుని ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాటిని మన జీవితం నుండి పారద్రోలి క్రీస్తు శక్తితో అన్ని శోధనలను జయించి జీవించాలి. మరియు క్రీస్తులో మనము, మనలో క్రీస్తు జీవించుటకు ఆహ్వానించాలి. అందుకు కావలసిన దైవానుగ్రహాలను దయచేయమని ఈనాటి దివ్య బలిపూజలో ప్రార్థిదాం. ఆమెన్

Br. Vijay Thalari. OCD

11వ సామాన్య ఆదివారం

11వ సామాన్య ఆదివారం  యెహెజ్కేలు17:22-24, 1 కొరింతి 5:6-10, మార్కు 4:26-34 ఈనాటి పరిశుద్ధ గ్రంధ పఠణములు దేవుని యొక్క రాజ్య విస్తరణ గురించి బో...