17, డిసెంబర్ 2019, మంగళవారం

కార్మెల్ పర్వత ఆరోహణం


ఓ గాఢాంధకార  రాత్రి 
ప్రియుని మీద కోరిక తో దహించుకు పోతూ 
 ఓ ఆనంద సమయాన    
నేను బయటకు కనపడకుండా  పోయాను 
నా ఆత్మ మొతం నిశ్చలంగ ఉంది 

2   అంధకారం లో సురక్షితంగా ,
రహస్య నిచ్చెన తో మరువేషం లో
ఆ  అదృష్ట  భాగ్యం
అంధకారం లో  దాగిఉన్నా
నా ఆత్మ ఇప్పుడు నిచ్చలంగా ఉంది

3 ఆ సంతోషకర   రాత్రి
రహస్యంగా నన్నెవరు   చూడకుండా ,
నేను కూడా ఏమి చూడకుండా
ఏ దీపం  లేక మార్గ చూపరి  లేకుండా
నా హృదయములో రగిలే దీపం తప్ప

4 ఇది నన్ను నడిపించగా
మధ్యాన్నపు వెలుగు కంటే ఎక్కువుగా
అతను నా కోరకు వేచిఉన్న చోటుకు
ఆయన నాకు బాగా  తెలుసిన
ఎవరు కనపడని చోటుకు

5 ఓ మార్గచుపరి అయ్యిన రాత్రి
ఓ తోలి సంధ్య కంటే   అందమైన  రాత్రి
ఓ ఐక్యం చేసిన రాత్రి
ప్రేయసిని  తన ప్రియునితో
ప్రియురాలుని తన ప్రియునిలో  మారుతున్న రాత్రి

6 నా   పుష్పిస్తున్న ఏద మీద
నా ప్రియుని కోసమే నే ఉంచిన
చోట  తాను పడుకొని నిద్రిస్తుండ
 నేను తనను లాలన చేస్తుండగా
అక్కడ దేవదారు వీచగా  ఓ చిరు గాలిలో

7 ఎప్పుడు  ఆ చిరుగాలి బురుజు నుండి విచిందో
తన వెంట్రుకలు విగినప్పుడు
తాను నా మెడను గాయపరిచాడు
తన  మృదువువైన చేతితో
నా ఇంద్రియాలని స్తంభింపచేస్తూ

8 నన్ను  నేను పరీత్యంజించి మరియు మరిచిపోయి
నా ప్రియుని మీద నా మొమును వాల్చి
అన్నియు నిలిచిపోగా నా నుండి నేను వెడలిపోతిని
నా జాగ్రత్తలన్ని వదలి
లిల్లీల మధ్య  మరచిపోతిని 

11వ సామాన్య ఆదివారం

11వ సామాన్య ఆదివారం  యెహెజ్కేలు17:22-24, 1 కొరింతి 5:6-10, మార్కు 4:26-34 ఈనాటి పరిశుద్ధ గ్రంధ పఠణములు దేవుని యొక్క రాజ్య విస్తరణ గురించి బో...