21, డిసెంబర్ 2019, శనివారం

ప్రేమ జీవ జ్వాలఓ  జీవ ప్రేమ జ్వాలా
నా ఆత్మను  గాయపరచి
 నాటి నుండి దాని నాభిలో నుండె
 నీవు  క్రూరంగా లేవిప్పుడు
నీ  ఇష్టమైతే నన్ను దహించిప్పుడు
ఈ తెర  ఈ మధుర కలయికతో చీల్చు

2 ఓ స్వచ్ఛ మధురమా
ఓ  ఆహ్లాదకర గాయమా
ఓ మృదు హస్తమా  ఓ మృదు స్పర్శ
నిత్య జీవాన్ని చవి చూపించే
 ప్రతి అప్పు చెల్లించే
నిన్ను హత్యచేయుటలో మరణం జీవ మయ్యే

3 ఓ అగ్ని దీపములారా
ఎవరి శోభలో
 నిగూడ గృహాల   భావనలో
ఒకప్పుడు చీకటి  మరియు అంధత్వముండినను
ఇప్పుడు   అసాధారణముగా  అద్భుతముగా
వేడి మరియు వెలుతురుని తన ప్రియునికిస్తు

4 ఎంత మృదువుగా ప్రేమగా
నీవు నా హృదయములో మేలుకొంటావు
ఎక్కడ రహస్యముగా నీవు  నివసిస్తావో
 నీ మధుర శ్వాస ద్వారా
మంచి , మరియు మహిమతో నింపి
ఎంత లేతగా నీవు నా హృదయాన్నీ  వ్యాపింప చేస్తావు 

11వ సామాన్య ఆదివారం

11వ సామాన్య ఆదివారం  యెహెజ్కేలు17:22-24, 1 కొరింతి 5:6-10, మార్కు 4:26-34 ఈనాటి పరిశుద్ధ గ్రంధ పఠణములు దేవుని యొక్క రాజ్య విస్తరణ గురించి బో...