30, అక్టోబర్ 2021, శనివారం

ముప్పది ఒకటవ సామాన్య ఆదివారము

 ముప్పది ఒకటవ సామాన్య ఆదివారము 

ద్వితి:6 :2 :6 , హెబ్రి:7 :23 -28 , మార్కు:12 :28 -34 

ఈనాటి దివ్య పఠనాలు  ఆజ్ఞల యొక్క అంతరంగాన్ని, మరియు వాటి అర్ధాన్ని గురిం చి
తెలియజేస్తున్నాయి. అదే దైవ ప్రేమ,మానవ ప్రేమ అని  బోధిస్తున్నాయి.దానితోపాటు
దేవునియొక్క ఆజ్ఞలను మనం పాటిస్తే కలిగే ప్రయోజనాలు గురించి కూడా ఈనాటి పఠనాలు తెలుపుచున్నాయి. మనం దేవుడి చేత సృష్టించ బడినది దేవుడిని ప్రేమించడానికి అదే విధంగా దైవప్రేమను పొరుగువారితో పాటించడానికి. దేవునియొక్క ప్రేమను పొందాలి అంటే ఆయనయొక్క ఆజ్ఞలను, చట్టాలను తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ, మన పొరుగు వారిని కూడా ప్రేమించాలని, దానిద్వారా దేవునియొక్క ప్రేమను మనం పొందుతామని తెలిజేస్తున్నాయి.

 మొదటి పఠనము :

ఈనాటి మొదటి పఠనంలో దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలను వాగ్ధాతభూమిలో ఆజ్ఞలను
పాటించమని తెలుపుచున్నారు.ఇశ్రాయేలుప్రజలు వాగ్ధత భూమిలో వ్యక్తిగతంగా,సామూహికంగా పాటించవలిసిన నియమాల గురించి దేవుడు మరొకసారి తెలియపరుస్తున్నారు. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవునియొక్క ఆజ్ఞలను తూచా తప్పకుండా పాటిస్తే, వారు కలకాలం  బ్రతుకుతారని, అయన ఏర్పరిచిన  ప్రదేశమునకు చేర్చబడతారని ఉపదేశిస్తున్నాడు. లేకపోతే కలకాలం బానిసత్వంలో మ్రగ్గిపోయి, దేవుని ప్రేమకు దూరముగా వుంటారు. అందుకే దేవుడు వారిని సంరక్షణమైన మార్గములో నడిపించడానికి,నిత్యజీవితమును దయ చేయడానికి దేవుడు ఏర్పరిచిన గొప్ప మార్గం. మోషే ఉపోద్గాతం ఏమిటంటే, దేవుని పూర్ణ ఆత్మతో, పూర్ణ హృదయముతో,పూర్ణ మనసుతో,పూర్ణశక్తితో ప్రేమించాలి అని. ఎందుకంటే, దేవునియొక్క గొప్ప శక్తిని తన కళ్ళతో చూసి, విశ్వసించిన వ్యక్తి. ఈదేవుని ద్వారానే మనకు రక్షణ అని తెలుసుకొని ఆయనకోసమే జీవించినవ్యక్తి ఈ మోషేప్రవక్త.

ప్రభువుని ప్రేమించుటయే ధర్మశాస్త్రముయొక్క సారాంశము.మొదటి పఠనము రెండవ
వచనంలోమోషేప్రవక్త ఇశ్రాయేలీయులతో అంటున్నాడు:మీరు దేవునికి భయ పడుదురేని,
అయన ఆజ్ఞలు శిరసావహిస్తారు.మనలో దైవభయం ఉన్నప్పుడే మనం దేవుని  యొక్క ఆజ్ఞలను పాటిస్తాం. ఆ దైవభయం లేకపోతే మనకు ఇష్టంవచ్చినవిధంగాఉంటాం. ఆదాము, అవ్వ దైవభయం కోల్పోయారు. అందుకే దేవునియొక్క ఆజ్ఞలనుపాటించలేదు.దైవభీతిగలవారు,దేవుని ఆదేశాల ప్రకారం జీవించేవారు ఎల్లకాలము సుఖసంతోషాలతో జీవిస్తారు. మనందరం కూడా, దేవుని యొక్క మాటలు ఆలకించి  ఆయనయొక్క ఆజ్ఞలను పాటిస్తే,మనకు అన్నీ క్షేమమే అని ప్రభువు తెలుపుచున్నారు. ఎప్పుడైతే మనము దేవుని ప్రేమిస్తామో అప్పుడే అయన ఆజ్ఞలను తూచా తప్పకుండా పాటిస్తాము.దేవునియొక్క ఆజ్ఞలను పాటిస్తే,దేవుడు వారిని పాలు తేనెలు జాలువారి నేలమీద బహుగా అభివృద్ధి చెందుతారని తెలుపుచున్నారు.

    దేవునియొక్క ఆజ్ఞలను పాటిస్తే కలుగు లాభాలు:

1. మనము దీవించబడతాము. ద్వితి:11 :26 -27 .
2. దేవుడిని ప్రేమించి, అయన ఆజ్ఞలను పాటిస్తే,1,000 తరములవరకు దీవెన, కరుణను
 పొందుతాం -నిర్గ:20 :6 .
3. దేవుని మాటలను/ ఆజ్ఞలు పాటిస్తే, దేవుడు మనతో వుంటారు. - యోహాను:14 :23 .
4. దేవునియొక్క సంరక్షణ పొందుతాం. - లేవి:25 : 18 .
5. దేవుడు మనయొక్క స్నేహితుడు అవుతాడు. - సామె:15 :14 .
6. దేవునియొక్క ఆజ్ఞలను పాటించడం ద్వారా 
     -మన జీవితములో సంతోషం కనుగొంటాము.
     - దేవుని చేత దీవించబడతాము.
     -సమాదానం దొరుకుతుంది.
     - దేవుడు మన ప్రార్ధన ఆలకిస్తారు.
     -శాశ్వతజీవమును పొందుకుంటాం.
     -దేవుని ప్రేమను పొందుకుంటాం, విజ్ఞానాన్ని పొందుతాం.
     - మన జీవితములో పరిపూర్ణతను పొందుకుంటాం.
     - దేవునియొక్క సాన్నిధ్యం అనుభవించవచ్చు.
    - దేవునియొక్క స్నేహితులుగా ఉండగలుగుతాం.

సువిశేష పఠనము:
ఈనాటి మొట్టమొదటి వచనాలలో మనం చూస్తే,ధర్మశాస్త్ర బోధకుడు యేసుప్రభువును
సమీపించి, ప్రధానమైన ఆజ్ఞను తెలుసుకుంటున్నారు.అయితే వివిధ ప్రదేశాలలో ఈ ధర్మశాస్త్ర బోధకులు దేవుని సమీపించేది యేసుప్రభువును ఇరకాటంలో పెట్టడానికే.కానీ ఈనాటి ధర్మశాస్త్ర బోధకుడు మాత్రం తన ప్రశ్నకు జవాబు తెలిసిన తరువాత సంతోషపడుచున్నాడు. ఇతనిలో ఎటువంటి కల్మషము లేకుండా దేవునియొక్క అభిప్రాయం తెలుసుకుంటున్నారు. ఇదే మంచి భోధకులయొక్క లక్షణం.  యేసు ప్రభువు అతనియొక్క దేర్యానికి మెచ్చుకొంటున్నాడేకాని కండించడంలేదు. అతనిపై ఎటువంటి పక్షపాతం చూపించడంలేదు.

 ఈలోకంలో  రెండురకాల  ప్రేమలు  ఉన్నాయి. అవి: 

 1. దేవుని ప్రేమ . 2. మానవ ప్రేమ .

     1. దేవుని ప్రేమ : 

       దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞలన్నిటిలో ప్రేమ ఆజ్ఞ మొట్ట మొదటిది. ఈ ఆజ్ఞలయొక్క సారాంశము ఏంటి అంటే,దేవునియొక్క నిత్యరాజ్యములోనికి ప్రవేశింపచేయడానికే. ఆనాడు ఆదాము అవ్వల ద్వారా తెగిపోయిన బంధాన్ని ఈనాడు తిరిగి నిర్మించడానికి ఈ ప్రేమ ఆజ్ఞను మనందరికీ బహుమానంగా ఇస్తున్నాడు.  అయితే మనం ఎందుకు దేవుడిని ప్రేమించాలి? 

 ఎందుకంటే, దేవునియొక్క ప్రేమ ద్వారా మనందరమూ అయన పోలికలోనే  మనందరినీ
  సృష్టించాడు. అయన తోనే నివాసము ఏర్పరచుకునేందుకు, ఆయనతోకలిసి జీవించుటకు
 తరువాత మోక్షం పొందుటకు అయన మనలను సృష్టించాడు.   దేవుని ఆదరణ పొందాలన్నా,
 అయనయొక్క ఆశీర్వాదాలు అందుకోవాలన్నా,అయన ప్రసాదించే అంతిమ బహుమానం
 అందుకోవాలన్న,ఆయనయొక్క ప్రేమఆజ్ఞను పాటించాలి. ప్రభువు అంటారు; మీరు నన్నుప్రేమిస్తే ఆ ఆజ్ఞలు పాటిస్తారని (యోహాను:14 :15 ).
యెష :49: 15-16 లో  చూస్తే , “తల్లి  నిన్ను  మరచినను  నేనునిన్ను  మరువను . నీపేరును
  నా  అరచేతిలో  వ్రాసితిని  అని  అంటున్నాడు ”. అది  దేవునియొక్క ప్రేమ. యోహా : 3:16: “దేవుడు  ఈ  లోకమును  ఎంతో  ప్రేమించి తన  ఏకైక  కుమారుని  మనకు ప్రసాదించెను ”. ఎప్పుడయితే మనమందరం దేవుని దేవుని పూర్ణ ఆత్మతో, పూర్ణ హృదయముతో, పూర్ణ 
మనసుతో,పూర్ణశక్తితో ప్రేమిస్తామో అప్పుడు దేవుడు మన జీవితములలో గొప్పకార్యాలు  చేస్తాడు. పుట్టు గ్రుడ్డివాడయిన భర్తీమాయికి స్వస్థపరిచాడు. మరణించిన లాజరును తిరిగి లేపాడు. పాపా కూపములో జీవిస్తున్న మనుషులను పుణ్యమార్గమునకు నడిపించాడు. ఇది దేవుని యొక్క ప్రేమ.

  2.మానవునియొక్క ప్రేమ:

           ఈలోకంలో మానవులు వివిధప్రేమలకొరకు ప్రాకులాడుచున్నారు. ధనము,
అధికారము,మరియు వివిధవస్తువులమీద ప్రేమ కోసం ఎన్నో తప్పులను చేస్తూ, మనలను
 ప్రేమిస్తున్నటవంటి దేవుని ప్రేమను మాత్రం తెలుసుకోలేక పోతున్నాము. అయితే దేవుడు ఎందుకు పొరుగు వారిపై ప్రేమ కలిగి జీవించాలి అని బోధించాడు అంటే, ఆది:1 :26 లో చూస్తే, "దేవుడు మానవ జాతిని సృజించెను. తన పోలికలో మానవుని చేసెను". ఇందుకుగాను దేవుడు తన పొరుగువారికి ప్రేమించామన్నాడు. ఈలోకంలో జీవిస్తున్న ప్రతిఒక్క వ్యక్తి దేవుని పోలికలోనే సృజింపబడ్డాడు. ఎలా సృజింపబడిన ప్రతిఒక్క వ్యక్తితన పొరుగువారిలో దేవుని చూడాలని ఆ దేవాతి దేవుని కోరిక.పు. చిన్నతెరెసామ్మ గారి జీవితములో చూస్తే, ఆమె జీవించినాన్నాలు, తన పొరుగు వారిలో దేవుణ్ణి చూసింది. అందుకోసమే తన పొరుగువారి ప్రేమను తననుండి ఎప్పుడు కోల్పోలేదు.

పు. మదర్ తెరెసా గారు అనారోగ్యులలో, అనాధలలో, చిన్నారిబిడ్డలలో దేవుని చూసింది. దానిఫలితం ఆమెయొక్క జీవితాన్నిసహితం వారికి సమర్పించి దేవుడినుంచి, మానవులనుంచి గొప్ప మన్నను పొందింది.   

-దానియేలు దేవుడిని ప్రేమించాడు. కాబట్టే ఆయనకు విధేయుడై జీవించాడు. 
-యోసేపుగారు (పాత నిబంధన) దేవుడిని ప్రేమించారు,కాబట్టే, అయన మాటలను పాటించారు.
-యేసు ప్రభువుగారు తన తండ్రిని ప్రేమించారు,అందుకే అయన తన తండ్రి యొక్క మాటలు
 పాటించారు.
- మరియ తల్లి కూడా అదేవిధంగా చేశారు.
 మనజీవితములో కూడా దైవంమీద ప్రేమవుంటే, తప్పనిసరిగా ప్రేమిస్తాం, దేవుని ఆజ్ఞలు
 పాటిస్తాం. మన రక్షకుడయినా యేసుక్రీస్తు కూడా తన జీవితాన్ని సహితం తన తండ్రి
 చిత్తానుసారం ఈలోకంలోవున్న ప్రతిఒక్కరికోసం సమర్పించ బడినది. దాని మూలముననే
ఈనాడు మనమందరము ఆ రక్షణను మన జీవి తములో ఆనందిస్తున్నాము. 


  రెండవ పఠనం:

ఈనాటి రెండవ పఠనంలో, యేసుప్రభువు తన ప్రేమకు నిర్వచనంగా తనను తాను మనందరి 
కోసం శాశ్వత యాజకునిగా మనకోసం సమర్పించుకున్నాడు. కావుననే యేసు ప్రభువు నిత్యము జీవించే వాడినని   తెలుపు చున్నాడు. మన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తం చేయడానికి మోషే చట్ట ప్రకారము కాక తన ప్రేమ అనే చట్టముతో ఒక్కసారే  మనందరికోసం బలిగా సమర్పించి, మరణించి, తిరిగి మూడవనాడు లేచి, ఉత్తానమయ్యి, ఈనాడు నీకు నాకు కాపరిగావుంటూ, మనలను తన ప్రేమమార్గములోనడిపిస్తూ, నిత్యజీవితముఅను బహుమతిని దయచేస్తున్నాడు.

ఈనాడు మనమందరము ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి.నిజముగా నువ్వు నేను మన పొరుగు వారుని ప్రేమిస్తున్నామా? లేదా?. ఒకవేళ ప్రేమిస్తే, దేవుడు నీతో అనే మాట: "నా ఆజ్ఞలను స్వీకరించి పాటించువాడే నన్ను ప్రేమించువాడు. నన్ను ప్రేమించువాడు నాతండ్రివలన ప్రేమింపబడును.నేను వానిని ప్రేమించి,వానికి నన్ను తెలియపరుచుకొందును" (యోహా:14 :21 ).

 కాబట్టి, ఈనాటి దివ్య బలిపూజలో ఆ దేవాతి దేవునికి ప్రార్ధన చేదాం. మనం ఆ దేవాతిదేవుడిని ఏవిధంగానయితే   ప్రేమిస్తున్నామో, అదేవిధముగా మన పొరుగువారికి కూడా ప్రేమించుటకు మనకు మంచి హృదయాన్ని దయ చేయమని ఒకరినొకరు అర్ధం చేసుకొని జీవించునట్లు చేయమని పశ్చాత్తాప హృదయముతో ప్రార్ధన చేదాం. ఆమెన్.

Rev. Fr. Bala Yesu OCD, Br. Mario 11వ సామాన్య ఆదివారం

11వ సామాన్య ఆదివారం  యెహెజ్కేలు17:22-24, 1 కొరింతి 5:6-10, మార్కు 4:26-34 ఈనాటి పరిశుద్ధ గ్రంధ పఠణములు దేవుని యొక్క రాజ్య విస్తరణ గురించి బో...