15, జులై 2022, శుక్రవారం

16వ సామాన్య ఆదివారము

16 సామాన్య  ఆదివారము

ది 18: 1-10
కోలస్సి  1: 24-28
లూకా 10: 38-42

క్రీస్తునాదునియందు ప్రియమైనటువంటి పూజ్యగురువులు మరియు దేవునిబిడ్డలైనటువంటి క్రైస్తవ విశ్వాసులారానాడు తల్లి శ్రీసభ పదహారోవ సామాన్య ఆదివారంలోనికి ప్రవేశించియున్నది. 

 నాటి మూడు దివ్య గ్రంథ పఠనములను గ్రహించినట్లైతే మూడు కూడా ముఖ్యమైనటువంటి  రెండు అంశాల గురించి మనకు తెలియజేస్తున్నాయి అవి ఏమిటంటే.

1) దేవుని మానవుడు ఆహ్వానించటం

2) దేవుని యొక్క  ఆశీర్వాదం.

  రెండు అంశాలు  నాటి పఠనాలలో క్లుప్తంగా చూస్తున్నాముమొదటి పఠనముమరియుసువిశేషపఠనములలో చూసినట్లయితే 

దేవుడు మానవుల యొద్దకు వచినప్పుడు మానవుడు విధంగా దేవుని ఆహ్వానించి తనకు ఉన్న దానిలో దేవునికి సమర్పించింది మరియు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు విధంగా పొందియున్నారో చూస్తున్నాముమానవుడు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములు పొందాలంటే ఏమి చేయాలి అని మనం గమనించినట్లయితే  నాటి పఠనాలలో చూస్తున్నాము అబ్రాహాము మరియు మార్తమ్మమరియమ్మలు విధంగా దేవుని యొక్క అనుగ్రహాలను పొందియున్నారో.

ముందుగా మొదటి పఠనంలో చూసినట్లయితే రెండు మూడు వచనాలలో అబ్రాహామునకు అతిధులు కనిపించినప్పుడు అబ్రాహాము వారి యొద్దకు వెళ్లి ఏవిధంగా వారిని తనయొక్క ఇంటిలోనికి ఆహ్వానించి వారికీ అన్ని విధాలుగా పరిచర్య లేదాసేవ చేస్తున్నాడో మనమందరము కూడా గమనిస్తున్నాము అతని యొక్కసేవ మరియు విశ్వాసము ద్వారా ముగ్గురు వ్యక్తులు అబ్రాహామును మరియు సారాను దీవించి వారికీ సంతాన ప్రాప్తిని దయచేసి ఉన్నారునిజంగా చెప్పాలంటే ముసలి వయసులో బిడ్డలను కనడం అంటే ఒక గొప్ప అద్భుతమేయొక్క అద్భుతాన్ని దేవుడుతప్ప మానవుడు చేయలేడు కాబ్బటి అబ్రాహాము మరియు సారాను ఆశీర్వదించిన వారు దేవుడనే చెప్పవచ్చు.

సువార్త పఠనంలో మరియామార్తలు ఒక గొప్ప వ్యక్తిని తనయొక్క ఇంటికి ఆహ్వానించి  వ్యక్తికి అతిధి సంప్రదాయాలు చేయటం మనం చూస్తున్నాము.  వ్యక్తియే యేసుప్రభు ఇక్క మనం గమనించినట్లయితే మానవుడు దేవుని పట్ల చూపాల్సి ప్రేమశ్రద్ధ మరియు అంకిత భావం ఎప్పుడైతే కలిగి జీవిస్తునాడో అప్పుడే దేవుడు మానవుని ఆశీర్వదించటం మనమందరము చూస్తున్నాము అతిధిని ఎలా సత్క రించాలో  నాటి పఠనములు మనకు ప్రత్యే కంగా తెలియజేస్తున్నాయిన మరియు మన తోటి వారిని  విధంగా గౌరవించాలివారితో  విధంగా ఉండాలో అబ్రాహాము మరియు మార్తామరియల ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు  అంటే  రెండు సన్ని వేశాలు కూడా మనకు ఇంకొక్క విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తున్నాయి అదే విందు

రెండు పఠనాలు కూడా అబ్రాహాము మరియు మార్తలు అతిధులను ఆహ్వానించినప్పుడు వారికీ వీరిద్దరూ కూడా విందును తయారు చేసి వారికీ గౌరవప్రదంగా పెట్టడం మనం చూస్తున్నాము.

అదే విధంగా క్రైస్తవులమైన మనం దివ్యబలి పూజలో పాల్గొన్నప్పుడు విధంగా వుంటున్నామో ఒక్కసారి మనం గమనించుకోవాలి ముఖ్యంగా ప్రతిరోజు మనం దివ్య బలిపూజలో పాల్గొన్నప్పుడు విధంగా పాల్గొంటున్నామో మరి ముఖ్యంగా దివ్య సప్రసాదాన్ని స్వీకరించేటప్పుడు మనము భక్తితో మరియు ప్రేమతో స్వీకరిస్తున్నామరియా విధంగానైతే క్రీస్తు యొక్క  పాదా చంత కూర్చొని క్రీస్తు చెప్పి ప్రతి ఒక్క  మాటను ప్రేమతో మరియు శ్రద్ధతో విన్నదో అదే విధంగా మనం దివ్య సత్ప్ర సాదాన్ని స్వీకరించే ముందు చేయాల్సి పని గురువు చెప్పి దానిని శ్రద్ధగా విని  యొక్క వాక్యాన్ని ప్రేమతో ఆహ్వానించి దివ్య సత్ప్రసాదని స్వీకరించాలి అప్పుడు మనం దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు పొందుతాము అంతే కాకుండా క్రీస్తు ప్రభు మన యొక్క  హృదయంలోనికి ప్రవేశిస్తారుకాబ్బటి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా  విధంగానైతే అబ్రాహాముమార్త మరియు మరియలు అతిధులను ఆహ్వానించి మరియు వారు ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదములను ప్రేమతో స్వీకరించారో అదే విధంగా క్రైస్తవులమైన మనము దేవుడు ఇచ్చి ఆశీర్వా దాలు మరియు దేవుడు చెప్పి దానిని మన జీవితాలలో పాటించాలని  దివ్య బలిపూజలో ప్రార్దించుదాం మరియు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలను ప్రేమతో స్వీకరించుదాం, ఆమెన్

బ్రదర్. జొహాన్నెస్. ఓ.సి.డి 

11వ సామాన్య ఆదివారం

11వ సామాన్య ఆదివారం  యెహెజ్కేలు17:22-24, 1 కొరింతి 5:6-10, మార్కు 4:26-34 ఈనాటి పరిశుద్ధ గ్రంధ పఠణములు దేవుని యొక్క రాజ్య విస్తరణ గురించి బో...