3, జూన్ 2023, శనివారం

దైవ వాక్కు ధ్యానము : త్రిత్వయిక సర్వేశ్వరుని మహోత్సవం

దైవ వాక్కు ధ్యానము : త్రిత్వయిక సర్వేశ్వరుని మహోత్సవం:  త్రిత్వయిక  సర్వేశ్వరుని మహోత్సవం  సువిశేషము : యేసు అజ్ఞానుసారము పదునొకండుగురు శిష్యులు గలీలియాలోని  పర్వతమునకు వెళ్లిరి. అపుడు వారు ఆయనను ...

11వ సామాన్య ఆదివారం

11వ సామాన్య ఆదివారం  యెహెజ్కేలు17:22-24, 1 కొరింతి 5:6-10, మార్కు 4:26-34 ఈనాటి పరిశుద్ధ గ్రంధ పఠణములు దేవుని యొక్క రాజ్య విస్తరణ గురించి బో...