23, జులై 2022, శనివారం

17 వ సామాన్య ఆదివారం (2)

17  సామాన్య  ఆదివారం

ఆది 18 : 20-32, కొలొస్సి 2: 12-14లూకా 11:113

 ఈనాటి దివ్య పఠనాలు ప్రార్ధించుట గురించి తెలియజేస్తున్నాయిఅదే విధంగా   ప్రార్ధనలో మధ్య వర్తిత్వం ఎలాగ సహాయపడుతుంది అని దివ్య పఠనాలు  తెలియజేస్తున్నాయి. క్రైస్తవ జీవితంలో ప్రార్ధన అనేది ప్రముఖమైనదిచాలా సందర్భాలలో మనం ప్రార్ధిస్తూనే ఉంటాం మనిషి శరీరానికి ఆహరం ఎంత అవసరమోహృదయానికి  ప్రార్ధన అనేది కూడా అంతే     అవసరం అని పునీత అగస్తీను గారు అన్నారుఅదేవిధంగా   ప్రార్ధన గురించి మాట్లాడుతూ మదర్ తెరెసా. ఈవిధంగా అన్నారు ప్రార్ధనలేని వ్యక్తి నిర్జీవంతో సమానంమనిషి బ్రతకటానికిఆక్సిజన్  ఎంత అవసరమో అదే విధంగా ఆత్మ జీవించటానికి ప్రార్ధన కూడా అంతే అవసరమని పలుకుచున్నారు.

 పునీత ఆవిలాపూరి తెరేసమ్మగారు ప్రార్ధన గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు.  ప్రార్ధన అంటే దేవునితో ఒక స్నేహితుని వలే సంభాషించుట అని తెలియజేసారు.ప్రార్ధన యొక్క ముఖ్య  ఉద్దేశం ఏమిటంటే దేవునిలో ఐక్యమై జీవించుటప్రతి ఒక్కరిమతంలో ప్రార్ధన చేయుట మనంచూస్తున్నాంఅందరూ గుడికి వెళ్లి ప్రార్ధన చేస్తారుఇంటిలో ప్రార్ధన చేస్తారుమనం దేవునితో మాటలాడుటకు వున్నా ఏకైక మార్గం  ప్రార్ధించుట.

ప్రార్ధన అంటే ఒక స్వస్థతను  ఇచ్చే సాధనం. - యాకోబు 5 : 14 - 15

ప్రార్ధన అంటే విజయం - కీర్తన 6 : 9 - 10

ప్రార్ధన అంటే అనుగ్రహాలు కురిపించే సాధన.

ప్రార్ధన అంటే దేవునితో సంభాషణ.

        ప్రార్ధన అంటే ఓక రక్షణ - మార్కు  9 : 29

ఈనాటి మొదటి పఠనంలో అబ్రహాము యొక్క మధ్యస్త  ప్రార్ధన గురించి  వింటున్నాం     దేవుడు సొదొమ గొమొఱ్ఱా పట్టణమును నాశనం చేయుటకు వెళ్లిన  సమయంలో అబ్రహాము దేవుడిని ప్రాధేయపడి ప్రార్ధిస్తున్నాడు.  అబ్రహాము దేవునికి జరిగిన సంభాషణ చాలా        సన్నిహితమైనదిఅబ్రహాము దేవుడిని ఎన్నిసార్లు అడిగినా కానీ దేవుడు కోపపడడం లేదు, విసుకు చెందడం లేదుఆయనకు దేవుడు సమాధానం సావధానంగా ఇస్తున్నారు. అబ్రహాము దేవునికి పదేపదే ప్రాధేయపడుచున్నారుతానుప్రార్థిoచేది తనకోసం కాదు      పొరుగు వారి కోసంపొరుగు వారు రక్షింపబడాలని అబ్రహాము   ప్రార్థిస్తున్నారు

అబ్రహాము దేవునికి మధ్య ఉన్న సంభాషణ ఎలావుంది అంటే చాలా దగ్గరగా ఉన్న  వ్యక్తులు   మాట్లాడుకునే విధంగా ఉంది.   ఒక్కసారి కాదురెండుసార్లు కాదు అనేక సార్లు పదే పదే    పట్టుదలతోప్రార్థిస్తున్నాడు.అబ్రహాముమన దేవుడు అడిగిన ప్రతివానికి ఇచ్చే దేవుడుఒకవేళ 10 మంది మంచివారు ఉన్నట్లయితే దేవుడు  వారిని కాపాడుతానన్నారుప్రార్ధనలో అబ్రహాము దేవునితో  సంభాషిస్తున్నారు. మనం మార్కెట్ వెళ్ళినప్పుడు ఏ  విధంగా బేరం అడుతామో అదేవిధంగా 50, 40 ,30 20 10 అని ప్రాధేయ పడుతున్నారు. 

దేవుడు అబ్రాహాముకు సమాధానంఇస్తున్నారుదేవుని యొక్క మనస్సు చాలామంచిది  అందుకే ఆయన యొక్క మనవిని వింటున్నారుఅబ్రహాము దేవునితో   సంభాషించే      సమయంలో తన యొక్క బలహీనతను అదేవిధంగా తనయొక్క  వ్యక్తిత్వం గురించి     తెలుసుకున్నారు. అందుకే నేను బూడిదప్రోగునేమట్టిమనిషినే అని  పలుకు చున్నారుఅబ్రహాము యొక్క మధ్య వర్తిత్వం  చాలాగొప్పదిఅందుకే   దేవుడు10 మంది మంచివారు ఉన్నా కాపాడుతానని పలికారు.


దేవునికి
 సోదోము గొమొఱ్ఱా ప్రజలకు మధ్యవర్తిగా నిలిచి అబ్రహాము ప్రార్ధన   చేసాడు   ప్రజల నిమిత్తము అబ్రహాము పదే పదే దేవునికి ప్రార్ధించాడు అబ్రహాము చేసిన సంభాషణ లో ఒక ముఖ్య విషయం గమనించాలిఅదేమిటంటే  దేవుడు రక్షించటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు.   దేవుడు తనయొక్క అపారమైన దయవలన వారిని రక్షించటానికి సిద్ధపడుచున్నారు.  అబ్రహాము దేవునికి మధ్యవర్తిగా  ప్రార్ధించారుమోషే దేవునికి మధ్యవర్తిగా ప్రార్ధించారు    ప్రవక్తలు కూడా ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు మధ్యవర్తులుగా ప్రార్ధించారుకాబట్టి మనం కూడా     అనేక  మంది   అవసరాల కోసం ప్రార్ధించాలి

ఈనాటి రెండవ పఠనంలో క్రైస్తవులు ఏవిధంగా దేవునితో భాగస్తులై జీవిస్తున్నారు అనే అంశం గురించి తెలుపుచున్నారుజ్ఞానస్నానము ద్వారా మనం క్రీస్తు ప్రభుని మరణంలో భాగస్థులమై జీవిస్తున్నాముక్రీస్తు ప్రభువునందు  జ్ఞానస్నానము పొందుట  ద్వారా మన యొక్క పాపాలు క్షమించబడతాయి అని పౌలు    గారు తెలియజేసారు.  

ఈనాటి సువిశేష పఠనంలో యేసు ప్రభువు ప్రార్ధన చేసే విధానం గురించి  తెలుపుచున్నారు. యేసు ప్రభువు ప్రార్ధన చేసుకొనుట గమనించిన వ్యక్తి క్రీస్తు  ప్రభువుని ప్రార్ధన ఎలా చేయాలని నేర్పించమని అడుగు  చున్నారుప్రార్ధన ద్వారా క్రీస్తు ప్రభువు అద్భుతాలు చేస్తున్నారనిదేవునితో సంభాషిస్తున్నారని  గ్రహించిన శిష్యుడు యేసయ్యని ప్రార్ధించ నేర్పమని అడుగుచున్నారు.

ఇక్కడ ఒక విషయం మనం గమనించాలిప్రార్ధన చేయుట చూసిన వ్యక్తి   ప్రార్ధన ఎలా   చేయమని అడుగుచున్నారుఅలాగే ఎంతమంది బిడ్డలు ప్రార్ధన  చేయటం చూసి అమ్మ  మాకు ప్రార్ధన ఎలా చేయాలి అని నేర్పించమని  అడుగుచున్నారుఎందరి కుటుంబాలలో ప్రార్ధనవుందిప్రార్ధన అవసరతను  గుర్తిస్తున్నారుయేసుప్రభువు ఎందుకు ప్రార్ధించాలిమనందరం  మనుష్యులం  మనం ప్రార్ధన చేయటం అవసరంమరి దేవునికి ఇది అవసరమాయేసు ప్రభువు  మనుష్యవతారం  ఎత్తారు కాబట్టి తండ్రితో ఐక్యమై ఉండుటకు ప్రార్ధించుట  అవసరం అని  తెలుసుకున్నారు.

అధేవిధంగా మనందరికీ సుమాత్రుకగా ఉండుటకోసం ప్రభువు ప్రార్థిస్తున్నారు, తండ్రి యొక్కచిత్తమును తెలుసుకొనుటకుతండ్రి ప్రణాళికను అమలు పరచుటకుతండ్రితో సంభాషించుటకు ప్రభువు ప్రార్ధించారు.దేవుడే ప్రార్ధిస్తే మరి మనం ఎలాగ ప్రార్ధించాలి?

యేసు ప్రభువు తనయొక్క భూలోక జీవితంలో ఎన్నిసార్లు ప్రార్ధించారు

ఆయన ఏకాంతంగా వున్నప్పుడు ప్రార్ధించారు.- మత్తయి 14: 23,  మార్కు  1: 35

ఆయన ప్రజల మధ్యలో ప్రార్ధించారు. - యోహాను 11” 41, 42, 12: 27-30

నలభై రోజులు ఉపవాస ప్రార్ధన చేశారు. - మత్తయి 4: 1

గెత్సేమనే తోటలో ప్రార్ధించారు. - మత్తయి 26

ఆయన తాబోరు కొండమీద ప్రార్ధించారు. - లూకా 9:18

ఆయన స్వస్థత ఇచ్చేముందు ప్రార్ధించారు. - మార్కు   7: 34, 35 

స్వస్థత చేసిన తర్వాత ప్రార్ధిచారు. - లూకా 5: 16 

అద్భుతం చేసే ముందు ప్రార్ధించారుఅద్భుతం చేసిన తర్వాత ప్రార్ధించారు.చివరికి ప్రభువు సిలువమీద మరణించే ముందు కూడా ప్రార్ధించారు. లూకా23:34.  క్రీస్తు ప్రభువు తన  యొక్క జీవితంలో అన్నిసార్లు ప్రార్ధిస్తే మనం ఎలాగ ప్రార్ధించాలి? మనయొక్క ప్రార్ధన         ఈవిధంగా ఉండాలి:

దానియేలు వలే ఉదయంనే ప్రార్ధించాలికీర్తన  119: 164

దానియేలువలే మిట్టమధ్యాహ్నం ప్రార్ధించాలి. -దాని  6: 10

పౌలుసిలాసువలే ప్రార్ధించాలి. -అపో 16: 25 - 34

అన్నావలె అవసరంలో ప్రార్ధించాలి.- 1  సమూ 1: 9 - 18

సిమియోను వలే వృధాప్యంలో ప్రార్ధించాలి.

యేసుక్రీస్తువలె అన్నివేళలా ప్రార్ధించాలి.

పవిత్రగ్రంథంలో మనం 5 రకాల ప్రార్థనలను చూస్తున్నాం.

1. మనవి ప్రార్ధన - అంటే మనకోసం మనం చేసే ప్రార్ధన.  ఉదాఅన్నా 2. విజ్ఞాపన ప్రార్ధన   ఇతరులకు చేసే ప్రార్ధనఉదాఅబ్రహాము ఇతరులకోసం ప్రార్ధించారు.   3.పశ్చాత్తాప      ప్రార్థన  చేసిన తప్పుల కొరకు మనం చేసే ప్రార్ధన (తప్పిపోయిన కుమారుడు ) 4.కృతజ్ఞత ప్రార్ధన -   దేవుడు చేసిన మేలులకు చేసే ప్రార్ధనఉదాతిరిగి వచ్చిన కుష్ఠరోగి 5.  ఆరాధనా ప్రార్ధన దేవుని మహిమను స్మరిస్తూదేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ చేసే ప్రార్ధనఉదా:ముగ్గురు రాజులు మనమందరం    కూడా ప్రార్ధన చేసేటప్పుడు కొన్ని విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి:

1. దేవుని చిత్తం తెలుసుకొని దాని ప్రకారం అడగాలిఆయన చిత్తానుసారముగా  అడిగితేతప్పక ఇస్తారు.-1యోహాను5: 14.

2.  ప్రార్ధించేటప్పుడు మన ప్రార్ధనలో విశ్వసం ఉండాలిదేవుడు ఇస్తాడు అనే నమ్మకం లేకపోతే మనం ప్రార్ధించలేంకననీయ స్త్రీ దేవుని యందు నమ్మకంవిశ్వాసం ఉంచి అడుగుచున్నది.   అందుకే ఆమెను దేవుడు ఆశీర్వదించారు.మత్తయి 15:21-23

మన ప్రార్ధనలో పట్టుదల ఉండాలిదేవుడు మనకు ఇచ్చే వరకు అడుగుతూనే ఉండాలి.    యాకోబు దేవుడు ఆశీర్వదించే అంతవరకు అడుగుతూనే ఉన్నారుఆది  32: 26

ప్రార్ధన చేసే వారిలో వినయం ఉండాలిమనం ప్రార్ధన చేసేటప్పుడు తగ్గించుకొని ప్రార్ధన   చేయాలిసుంకరి తనను తాను తగ్గించుకొని వినయంతో ప్రార్ధన చేసాడు అందుకే దీవించబడ్డాడులూకా 18:13యెహోషువ తనను తాను తగ్గించుకొని ప్రార్ధించారు కాబట్టి దేవుడు   సూర్య చంద్రులను సైతం ఆగిపోయేలా చేశారుయెహోషువ  10: 12 -13

మనం చేసే ప్రార్ధనలో కొన్ని అవరోధాలున్నాయి:

 

1.సందేహించుట 

2.అపనమ్మకం 

3.క్షమించలేకపోవటం

4 . స్వత  లాభం  కోసం ప్రార్ధించుట 

వీటిని అధిగమిస్తే మనం దేవుని యొక్క అనుగ్రహాలు పొందుతాంప్రార్ధనలో నిరుత్సాహం   పడకూడదు లూకా18:1 కాబట్టి మనం సర్వదా ప్రార్ధించాలి (రోమా12:2 )

ఈనాటి సువిశేష పఠనం ద్వారా ప్రభువు ప్రార్ధన గురించి తెలియజేశారు.   మనం   కూడా ప్రార్ధించాలి.

అన్నా ప్రార్ధన చేయగా దేవుడు విన్నారు.

మోషే ప్రార్ధన చేయగా దేవుడు ఆలకించారు.

ఏలీయా ప్రార్ధన చేయగా దేవుడు విన్నారు.

దానియేలు ప్రార్ధించగా దేవుడు ఆలకించారు.

వారందరు దేవుడిని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్ధించారు కాబట్టి మనం కూడా హృదయ      పూర్వకంగా ప్రార్ధించి దేవుని యొక్క దీవెనలు పొందుదాం

ఫాదర్. బాల యేసు. ఓ సి డి 

 


11వ సామాన్య ఆదివారం

11వ సామాన్య ఆదివారం  యెహెజ్కేలు17:22-24, 1 కొరింతి 5:6-10, మార్కు 4:26-34 ఈనాటి పరిశుద్ధ గ్రంధ పఠణములు దేవుని యొక్క రాజ్య విస్తరణ గురించి బో...