22, ఫిబ్రవరి 2023, బుధవారం

 

విభూది బుధవారం తర్వాత గురువారం

 

ద్వితీయోపదేశకాండము 30:15-20

లూకా 9:22-25

"మీరు మరియు మీ వారసులు జీవించేలా జీవితాన్ని ఎన్నుకోండి." (ద్వితీయోపదేశకాండము 30:19)

క్రీస్తు యేసునందు  ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా,  ఈనాటి పఠనాలు మన జీవితంలో మనం చేసుకునే ఎంపికల గురించి భోదిస్తున్నాయి. మనము మన  రోజువారీ కార్యకలాపాలలో ఎంపికలు చేస్తూ ఉంటాము. మేల్కొన్నప్పటి నుండి నిద్రపోయే వరకు మరియు పగటిపూట వివిధ అవసరాల కోసం (ఆహారం, దుస్తులు మరియు సంబంధాలు) అనేక ఎంపికలు చేస్తాము. మనం చేసే ఎంపికలు ఫలితాలను నిర్ణయిస్తాయి, అది మన వ్యక్తిగత జీవితం, సంబంధాలు, మన పని మరియు మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని మనం ఎలా చూస్తాము మరియు దానిలో మనం ఎలా పాల్గొంటాము అనేది తెలియచేస్తాయి.

కొన్నిసార్లు మనము మంచి ఎంపికలు చేస్తాము, మరికొన్ని సార్లు కాదు; కొన్నిసార్లు మనం చేసిన వాటి గురించి ఖచ్చితంగా ఉంటాము మరియు ఇతర సమయాల్లో  కాదు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, గత ఎంపికలు మన జీవితాన్ని మరియు మన చుట్టూ ఉన్న జీవితాన్ని ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నప్పటికీ మలచుకోవడానికి  మనల్ని ప్రభావితం చేశాయి. జీవితంలో విజయం, భద్రత, శక్తి మరియు రక్షణ మరియు అనేక ఇతర వ్యక్తిగత కారణాల కోసం అదే విధంగా మనల్ని అంగీకరించాలని, ఇష్టపడాలని, గుర్తించాలని, వంటి వివిధ కారణాల వల్ల మనము ఎంపికలు చేస్తూ ఉంటాం. కొన్నిసార్లు ఎంపికలు అనుకూలంగా ఉంటాయి మరి కొన్ని సార్లు కాదు.

మొదటి పఠనంలో మోషే ఇశ్రాయేలు  ప్రజల ముందు రెండు ప్రత్యామ్నాయాలను ఉంచాడు మరియు తెలివిగా ఎన్నుకోమని విజ్ఞప్తి చేశాడు.

1.విధేయత, ఇది జీవితం మరియు శ్రేయస్సుకు దారితీస్తుంది.

2.అవిధేయత, ఇది వినాశనానికి  మరియు మరణానికి దారితీస్తుంది.

మోషే ప్రవక్త జీవితాన్ని ఎంచుకోమని ఆజ్ఞాపించాడు, కేవలం సలహా లేదా సూచన కాదు. మీరు మరియు మీ వారసులు జీవించడానికి అనుకూల జీవితాన్ని ఎంచుకోవడానికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం.

16 మరియు 20 వచనాలు జీవితాన్ని ఎంచుకోవడం ద్వారా దాని అర్థం ఏమిటో అందంగా వర్ణిస్తుంది:

1.దేవుని ప్రేమ

2.దేవుని ఆలకించడం  మరియు దైవ మార్గాల్లో నడవడం

3.దేవుని అంటిపెట్టుకొని మరియు దైవ ఆజ్ఞలను పాటించండి


1.జీవితాన్ని ఎన్నుకోవడం అంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించడమె అంటే, ప్రేమ తాత్కాలికమైనది లేదా క్షణికమైనది కాదు, కానీ పవిత్ర గ్రంధం ప్రకారం చెప్పినట్లుగా, “సజీవుడైన దేవుణ్ణి, నీ దేవుణ్ణి, నీ పూర్ణ హృదయంతో, నీ పూర్ణ ఆత్మతో, నీ శక్తితో ప్రేమించాలి.” ప్రేమ అనేది ఒక భావోద్వేగ అనుభవంగా కాకుండా సంపూర్ణ వ్యక్తిత్వంలో ఉండాలి.  కాబట్టి జీవితాన్ని ఎన్నుకోవడంలో, కాపాడటంలో సంపూర్ణంగ అదేవిధంగా జీవిత పవిత్రతను సంపూర్ణం కాపాడుతూ ఉండటమే దైవ ప్రేమ.

2.జీవితాన్ని ఎన్నుకోవడం అంటే దేవుని ఆలకించడం  మరియు దేవుని మార్గాల్లో నడవడం. మనం ఆలకించడంలో ఉత్సాహం మరియు దేవుని వెలుగులో నడవడంలో అనందం కలిగివుండాలి.  మనము ద్వితీయోపదేశకాండము 5 అధ్యాయం లో చూసినట్లయితే అక్కడ దేవుని యొక్క మార్గము అదే పది ఆజ్ఞలు మనకు కనిపిస్తాయి. మరియు యోహాను 14:6లో నేనే మార్గము అని యేసు చెప్పాడు. క్రీస్తు యొక్క జీవితాన్ని అనుసరించడమే దేవుని మార్గం. సువిశేషంలో కూడా యేసు కోరుకునేది అదే.

3.జీవితాన్ని ఎన్నుకోవడం అంటే ప్రభువు ఆజ్ఞలను అంటిపెట్టుకుని ఉండడం మరియు పాటించడం. ఇవి మనకు భారంగా ఉండడానికి ఉద్దేశించినవి కావు కానీ దేవుని పట్ల, వ్యక్తిగతంగ మరియు ఇతరుల పట్ల స్థిరమైన ప్రేమ మరియు విశ్వాసంతో కూడిన జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలని  ప్రోత్సహిస్తాయి.

కానీ ప్రజలు ఇతర దేవుళ్ళ వైపు, ఇతర ప్రేమ, అభిరుచుల వైపు, ఇతర స్వరాలు మరియు ప్రాపంచిక సుఖాలు అదేవిధంగా,  ఇతర ఆజ్ఞల వైపు మొగ్గు చూపితే, వారు ఖచ్చితంగా నశించి, వాగ్దానం చేసిన భూమిని చేరుకోలేరు ఇంకా  శాపం మరియు మరణానికి గురవుతారు.

దురదృష్టవశాత్తు, అనేక క్రైస్తవ దేశాలలో, విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టిన  చాలామంది ఇప్పుడు మరణం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అబార్షన్ కోసం ర్యాలీలు, స్వేచ్ఛ మరియు జెండర్ పేరుతో పిల్లల (తరువాతి తరం) జీవితాన్ని నాశనం చేయడానికి ర్యాలీలు చీసుత్న్నారు.

సువార్తలో యేసు తన శిష్యులను మరియు అతని అనుచరులను జీవితానికి మరియు మోక్షానికి దారితీసే మార్గాలను ఎంచుకోవాలని సంబోధించాడు. మనం నశించాలని కోరుకోవడం లేదు. తనను అనుసరించే వారు జీవితం  వైపు మొగ్గు చూపాలని పిలిపునిస్తున్నారు.

కాబట్టి  రోజు పవిత్ర పఠనాలు మనకు తెలియచేసింది ఏమిటంటే అన్ని కారణాల కంటే గొప్పది, అన్నిటికి ఆధారమైనది తెలియచేస్తుంది అదే,  జీవితం మరియు మరణం మధ్య గల ఎంపిక, ఇది ఇతర ఎంపికలకు మూలం మరియు అంతిమ ప్రమాణం కూడా. కాబట్టి మనం ఎంచుకున్న ప్రతిదీ జీవితాన్ని పోలి ఉండాలి, మన కోసం మరియు ఇతరుల కోసం జీవితాన్ని కొనసాగించాలి మరియు పెంపొందించాలి. ఒకవేళ మన ఎంపిక దానికి విరుద్ధంగా ఉంటే, అది తన జీవితాన్ని మరియు ఇతరులను నాశనం చేయడం మరియు తిరస్కరించడం జరిగితే నిజమైన ఎంపిక కాదు. అందువల్ల దేవుని అనుగ్రంతో, దేవుని విజ్ఞానం తో ఎంపిక చేయమని మనలను ఆహ్వానిస్తున్నాయ్ ఈనాటి పఠనాలు. ఎందుకంటే సిరా పుత్రుడైన యేసు జ్ఞాన గ్రంథ ప్రకారం మనం ఎన్నుకున్నది ఇవ్వబడుతుంది.  అధ్యాయం 15: 17లో "మీరు ఏది ఎంచుకుంటే అది ఇవ్వబడుతుంది" అని ధృవీకరిస్తుంది. మన కోసం మరియు తరువాతి తరాని కోసం జీవితాన్ని ఎంచుకుందాం.

మరణం కంటే జీవితాన్ని ఎంచుకోండి

 FR. JAYARAJU MANTHENA OCD

 

 

11వ సామాన్య ఆదివారం

11వ సామాన్య ఆదివారం  యెహెజ్కేలు17:22-24, 1 కొరింతి 5:6-10, మార్కు 4:26-34 ఈనాటి పరిశుద్ధ గ్రంధ పఠణములు దేవుని యొక్క రాజ్య విస్తరణ గురించి బో...