ఆగమన కాలపు 3 వ ఆదివారం(2) లేబుల్‌తో ఉన్న పోస్ట్‌లను చూపుతోంది. అన్ని పోస్ట్‌లు చూపించు
ఆగమన కాలపు 3 వ ఆదివారం(2) లేబుల్‌తో ఉన్న పోస్ట్‌లను చూపుతోంది. అన్ని పోస్ట్‌లు చూపించు

11, డిసెంబర్ 2021, శనివారం

ఆగమన కాలపు 3 వ ఆదివారం(2)

 ఆగమన కాలపు 3 వ ఆదివారం(2)

జెఫన్యా  3:14-18
ఫిలిప్పియన్స్ 4:4-7 
లూకా  3:10-18

క్రీస్తునాధుని యందు ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా, ఈ నాడు తల్లి శ్రీసభ మూడోవ ఆగమన కాలపు ఆదివారంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది, ఈ యొక్క ఆదివారన్ని ఆనందపు ఆదివారంగా కొనియాడుతున్నాము.
ఈ యొక్క ఆనందం ఎలా వస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే మనము పెదవులతో సత్యం, కన్నులకు దయ, చేతులకు దానం, ముఖానికి చిరునవ్వు, హృదయానికి ప్రేమ అందిస్తామో అప్పుడే మన యొక్క జీవితాలలో ఆనందం అనేది వస్తుంది.
ఈ నాటి మూడు పఠనాలు కూడా దీని గురించే తెలియజేస్తున్నాయి, ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఆగమన కాలంలో మనమందరము కూడా యేసు ప్రభును మన యొక్క హృదయంలోకి ఆనందంతో ఆహ్వానించి ఆ ఆనందాన్ని ఇతరులతో  పంచినపుడు మనయొక్క క్రైస్తవ జీవితాలకు ఒక అర్థం ఉంటుంది.
మొదటి పఠనము జఫాన్యా గ్రంధములో మనము చూస్తున్నాము సీయోను ప్రజలారా ఆనంద నాదముతో దేవుని ఆరాధించండి అన్ని చెబుతున్నాయి,
ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఎందుకు ఆనందంగా ఉండాలంటే?
1. దేవుడు వారియొక్క శత్రువులను చెల్లా చెదురు చేసెను.
2. వారి యొక్క దండనమును తొలగించెను. 
3. దేవుడు వారి మధ్యలో ఉండి వారికీ నూతన జీవితమును దయచేసెను.
ఈ  కాలంలో మనము యేసును ఆహ్వానిస్తే క్రీస్తు మన శత్రువులను చెల్లా చెదురు చేస్తాడు, శిక్షనుండి తప్పిస్తాడు, నీతో ఉండి కావలసిన ప్రతి దానిని నీకు ప్రసాదిస్తాడు.
రెండొవ పఠనంలో పునీత పౌలు గారు పిలిప్పీ ప్రజలకు రాస్తూ క్రీస్తు ప్రభు దగ్గరలోనే ఉన్నారు కనుక వారు ఏమి చేయాలో వారికీ తెలియజేస్తున్నాడు.
1.ఎల్లపుడు ఆనందింపుడు
2. అందరితో సాత్వికంగా ఉండుడు
3. దేనిని గూర్చి విచారింపకుడు.
 మనం ఏమి కావాలి అని దేవుని, నిండు మనసుతో అడిగితె దేవుని యొక్క శాంతి మన హృదయాలయందు దేవుడు భద్రముగా ఉంచుతాడు. 
వినయంగలవారే దేవునికి ఇష్టమైన వారు (మార్కు 1 :40 ).
కుష్టు రోగి ఎప్పుడైతే యేసు వద్దకు వచ్చి నీకు ఇష్టమైనచో నన్ను స్వస్థపరచుము అని అడిగినప్పుడు క్రీస్తు వాణి యొక్క హృదయాన్ని అర్థం చేసుకొని వానికి స్వస్థత కలిగించటం మనము చూస్తున్నాము. ఎప్పుడైతే స్వస్థత పొందాడో దేవునికి వినయవంతమైన జీవితంతో జీవించాడు. అలాగే ప్రతి  క్రైస్తవుడు కూడా క్రిస్తుయందు ఆనందించాలి ఇది విశ్వాసికి దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ, అదేమిటంటే క్రీస్తు యొక్క రాకడ గురించి మన నిరీక్షణ శుభప్రదమైనది 
1. ఆనందించండి
2. దేనిని గురించి చింతించకూడదు
3 ప్రతి విషయంలో దేవునికి ప్రార్ధించాలి. అలా ఉండటంవల్ల మనయొక్క జీవితాలలో అనందం అనేది ఉంటుంది. 
ఎందుకు ఆనందించాలి అంటే క్రీస్తు మనకు సమీపంలోనే ఉన్నాడు కనుక అందించాలి. 
అదేవిధంగా సువిశేష పఠనములో చూస్తున్నాము బాప్తిస్మ యోహాను ఇశ్రాయేలు ప్రజలను రానున్న క్రీస్తు ప్రభు గురించి తెలియజేస్తూ మనమందరం కూడా క్రీస్తు యేసు రాకడ కోరకు వేచిఉండాలని, బాప్తిస్మ యోహాను గారు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ యొక్క రాకడ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, మానవులైన మనకందరికీ కూడా తెలియని విధంగా మరియు ఎప్పుడు వస్తుందో  తెలియదు, కాబట్టి మనమందరము కూడా క్రీస్తు యొక్క రాకడకై వేచిఉండాలని ఈ నటి సువిశేష పఠనం తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి క్రీస్తునదునియందు ప్రియా సహోదరులారా క్రైస్తవులమైన మనమందరము కూడా క్రీస్తు యొక్క రాకడ కొరకు ఆనందంతో వేచిఉండాలని మరియు ఈ యొక్క ఆనందాన్ని ఇతరులతో పంచాలని  ప్రార్ధించుదాం.
Br. Johannes

11వ సామాన్య ఆదివారం

11వ సామాన్య ఆదివారం  యెహెజ్కేలు17:22-24, 1 కొరింతి 5:6-10, మార్కు 4:26-34 ఈనాటి పరిశుద్ధ గ్రంధ పఠణములు దేవుని యొక్క రాజ్య విస్తరణ గురించి బో...